Oceňování nemovitých věcí

Nabízíme oceňování nemovitých věcí tržně a úředně podle přesných požadavků klientů v souladu s odbornými standardy a předpisy zejména pro účely:

 • převodu nemovitých věcí za účelem prodeje nebo koupě
 • jiné daňové účely – dědické řízení, darování, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, daň z nabytí nemovitých věcí, směrná hodnota
 • veřejné dražby, exekuce
 • hypotéční úvěry

Předměty oceňování:

 • pozemky
 • bytové jednotky a nebytové prostory
 • rodinné a bytové domy
 • rekreační chaty a chalupy
 • garáže
 • výrobní haly a skladovací prostory
 • rozestavěné stavby
 • stavby určené k demolici
 • komerční nemovitosti
 • speciální stavby
 • kulturní památky
 • trvalé porosty
 • věcná břemena

Místní šetření pro ocenění

Žádná nemovitost nemůže být oceněna bez její osobní prohlídky odhadcem za účasti zadavatele. Prohlídku nelze nahradit pouze zasláním projektové dokumentace a fotografií. Fyzická prohlídka nemovitosti je jediný způsob objektivního posouzení. Při osobní prohlídce odhadce zhodnotí aktuální technický stav, pořídí fotodokumentaci a zaměří objekt. Na závěr zaznamená veškeré technické aspekty, které mohou mít vliv na tržní cenu.

Podklady k odhadům

 • výpis z katastru nemovitostí
 • projektová dokumentace (pokud je k dispozici)
 • doklady omezující vlastnická práva
 • smlouvy o zřízení případných věcných břemen
 • nájemní smlouvy (pokud existují)
 • kolaudační rozhodnutí (při novostavbě)
 • územní rozhodnutí (oceňování stavby před zahájením)
 • stavební povolení (pro nedokončenou stavbu)
 • geometrický plán (pokud oceňované stavby nejsou zakresleny v katastrální mapě)

Poznámka: každý případ je řešen individuálně, tudíž není zapotřebí u všech případů všech těchto podkladů.

Ceník a termíny

Ceny se stanovují individuálně podle konkrétního případu a odvíjí se od časové náročnosti a rozsahu zpracování. Přesnou cenu lze stanovit při místním šetření. Cena závisí na druhu, složitosti a formě ocenění, která závisí s účelem, pro který je ocenění zpracováno. Konečné ceny jsou stanoveny bez DPH a obsahují i další vynaložené náklady (např. pořízení nedodaných podkladů, dopravné, poštovné apod.). Platba se provádí převodem na účet až při předání vypracovaného odhadu. Odhad je zpravidla vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu.

Zpracování ocenění je závislé na dodání všech potřebných podkladů a na termínu osobní prohlídky nemovitosti. Pokud není dohodnuto jinak, je odhad vypracován od 5 do 10 pracovních dnů od prohlídky nemovitosti.

Orientační ceník

 • Pozemek 1 500 – 2 000 Kč
 • Bytová jednotka 2 500 – 4 000 Kč
 • Rodinný dům 3 000 – 7 000 Kč
 • Rekreační chata/chalupa 3 400 – 5 000 Kč
 • Garáž 2 000 – 3 000 Kč
 • Bytový dům, komerční stavba 7 000 – 10 000 Kč
 • Věcné břemeno 1 500 – 3 000 Kč