Assets management

Definice citovaná z globálně akceptovaného oborového standardu: “Asset managementem se míní systematické a koordinované činnosti a postupy, kterými organizace v průběhu životního cyklu optimálně a trvale spravuje svůj majetek a aktiva, jejich související stav a výkonnost, rizika a výdaje, za účelem dosažení svých organizačních strategických plánů.”

Tato definice již podstatně přesněji definuje roli Asset managementu v trojici popisovaných managementů. Asset management má za cíl zajistit majiteli vždy optimální hodnotu jeho majetku. Optimální hodnotou se zde míní komerční, estetická, funkční či jiná hodnota, která majiteli nemovitosti přináší v potřebné době (krátkodobě či dlouhodobě) maximální přínos. Často je cílem Asset manažera udržovat majetek v co nejvyšší komerční hodnotě, přeje-li si to však majitel, může být zohledněna i jiná než pouze finanční hodnota. Asset management proto lze připodobnit k dřívější „Správě majetku“, jejímž cílem byla provozní jistota nemovitosti, její soustavná údržba a související optimální obnova. Významnou složkou Asset managementu je i investiční strategie a její realizace, která úzce souvisí s kontinuálním rozvojem majetku (je zde třeba oddělit nové investice od investic do údržby a zajištění optimální životnosti majetku).

Pro snazší pochopení cíle tohoto příspěvku bychom mohli prohlásit, že kvalitní Asset management bude provozován i na zcela prázdném nepoužívaném objektu. Role Asset manažera spočívá v péči o majetek jako takový, není jeho úkolem starat se o spokojenost jeho uživatelů (toto je výrazně teoretická poloha, protože v praxi je potřeba uživatele vždy vnímána a zohledněna). Oproti Asset manažerovi je přímá starost o uživatele objektu základním předmětem zájmu Facility manažera.

Protože výše uvedená definice zapadá do vize tohoto příspěvku, doporučuje autor tohoto příspěvku ponechat ji beze změny: “Asset managementem se míní systematické a koordinované činnosti a postupy, kterými organizace v průběhu životního cyklu optimálně a trvale spravuje svůj majetek a aktiva, jejich související stav a výkonnost, rizika a výdaje, za účelem dosažení svých organizačních strategických plánů.”

Vzájemnost property, asset a facility managementu

Všechny tři zmiňované oblasti řízení mají mnoho společného. Předně se jedná o problematiku řízení procesů. Evidence a výkaznictví je nedílnou součástí, avšak je pouze nezbytným vstupem k řízení procesů. Ačkoliv je z pohledu majitelů významná zejména hodnota majetku, podstatně důležitější je efektivita základní činnosti a ta bývá většinou výrazně ovlivňována produktivitou zaměstnanců. Lze proto říci, že privátní by měla být starost o zaměstnance a uživatele nemovitostí. Jejich kvalitní podpora vede ke snížení neefektivních prostojů, zvýšení výkonnosti a tím i zvýšení zisku. Prostřednictvím potřeb těchto osob však přicházíme k nutnosti kvalitní správy ploch (kde se tyto osoby pohybují a pracují) a současně i k nutnosti kvalitní správy majetku (kvalitní a bezporuchové budovy jsou pro výkon pracovníků bezpodmínečné). Z předcházející rozvahy proto vyplývá, že všechny tři oblasti jsou pro chod společnosti stejně významné.